Στον προεδρικό θώκο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι και πάλι από σήμερα επισήμως ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά από περίπου πέντε χρόνια.

Πρόκειται για μια απόφαση η οποία προέκυψε από την τελευταία χρονικά συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου.

Στην ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου αναφέρεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος από μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ είναι πλέον πρόεδρός της, ενώ ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης αναλαμβάνει την θέση του αντιπροέδρου και διατηρεί εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕ.ΜΗ:
«Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ.

Την 09/07/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2909714 το από 08/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ
330401000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τον κ. Ιωάννη Αλαφούζο στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., τον κ. Εμμανουήλ Μαυροκουκουλάκη στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, τον κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη στη θέση του Αντιπροέδρου Β’ του Δ.Σ. και τον κ. Λεωνίδα Μπουτσικάρη στη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου του
Δ.Σ.

Συνεπώς, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

1. Αλαφούζος Ιωάννης του Αριστείδη και της Ελένης, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, ΔΟΥ Κηφισιάς, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

3. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Πέτρου και της Βασιλικής, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4. Μπουτσικάρης Λεωνίδας του Δημητρίου, Γ’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

5. Λουμίδη Άννα του Ελευθερίου και της Ουρανίας, Μέλος Δ.Σ.

6. Βρανόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Αθηνάς, Μέλος Δ.Σ.

7. Μαθιόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, Μέλος Δ.Σ.

8. Σαραβάκος Δημήτριος του Αθανασίου και της Παναγιώτας, Μέλος Δ.Σ.

9. Βλάχος Σπυρίδων του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 24/11/2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και των ισχυουσών νομικών διατάξεων, την ανάθεση στα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του και σε υπαλλήλους της Εταιρείας των εξής αρμοδιοτήτων και εξουσιών προς εκπροσώπηση και διαχείριση αυτής:

Ο Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες ατομικά έκαστος εξ αυτών:

– Υπογράφουν κάθε γνωστοποίηση, αίτημα και οιοδήποτε εν γένει έγγραφο στο πλαίσιο διοργάνωσης ελληνικών και διεθνών
αγώνων.

– Υπογράφουν τη σύναψη ή την καταγγελία συμβάσεων συνεργατών-συμβούλων της ΠΑΕ, συμβάσεων έμμισθης εντολής νομικών συμβούλων ή/και δικηγόρων. Διορίζουν και ανακαλούν γενικά ή ειδικά δικαστικά πληρεξούσια και αντικλήτους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, καθώς και παραίτηση από τα ανωτέρω, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π., προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

– Επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Στον Πρόεδρο και τον Ά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ατομικά σε έκαστο εξ αυτών ανατίθενται επίσης:

– Η αρμοδιότητα των Διεθνών Σχέσεων της εταιρείας.

– Η επικοινωνία με FIFA και UEFA για τη διοργάνωση αγώνων.

– Η αρμοδιότητα των δημοσίων σχέσεων με τα ξένα clubs.

– Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις κληρώσεις της UEFA για το Champions League Cup και γενικά για όλες τις διοργανώσεις εξωτερικού.

– Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Διεθνών Αθλητικών Αρχών, καθώς και Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (FIFA, UEFA) και Ομάδων.
Στην άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, συνεργάζονται με ή/και αναπληρούνται κατά περίπτωση από τον κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, ΄Β Αντιπρόεδρο Δ.Σ., συνεπικουρούμενο από τον κ. Σπυρίδωνα Βλάχο, ενεργούντων είτε από κοινού με τον Πρόεδρο ή/και τον Ά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε κεχωρισμένα με δικαίωμα υπογραφής.

– Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις με άλλες Ελληνικές ομάδες, καθώς και η εκπροσώπηση στις σχέσεις με τους παλαίμαχους και με τους οργανωμένους συνδέσμους.

– Η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στις αρμόδιες Ελληνικές ποδοσφαιρικές αρχές (ΕΠΟ, Super League) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, ομοσπονδία, επιτροπή, ένωση και κάθε εποπτική αρχή σχετική με το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας και εν γένει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
Στην άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, συνεργάζονται με ή/και αναπληρούνται κατά περίπτωση από τον κ. Λεωνίδα Μπουτσικάρη, ΄Γ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., ενεργούντος είτε από κοινού με τον Πρόεδρο ή/και τον Ά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε κεχωρισμένα με δικαίωμα υπογραφής.
Στην άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων τους συνεπικουρούνται από τον κ. Σπυρίδωνα Βλάχο του Ιωάννη, στον οποίο ανατίθεται: Η υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά την Επιχειρησιακή Διεύθυνση σχετικά με την διοργάνωση αγώνων στις αρμόδιες αρχές SUPER LEAGUE, ΕΠΟ, Αστυνομικές Αρχές, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή. Ειδικά ως προς Αστυνομικές Αρχές τα έγγραφα δύναται να υπογράφει ο Υπεύθυνος Ασφαλείας ο κ. Δημήτριος Μουστακαλής.

• Υπεύθυνος Ασφαλείας ορίζεται ο κ. Δημήτριος Μουστακαλής του Νικολάου και της Μαρίας, ο οποίος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
– Είναι αρμόδιος για την τήρηση των καθηκόντων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς ασφαλείας της FIFA, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της SUPER LEAGUE και των σχεδίων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την τέλεση των ποδοσφαιρικών αγώνων.

– Είναι ενήμερος για όλα τα θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της αθλητικής βίας με αφορμή τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Δρα σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας της ΠΑΕ, όπως αυτές έχουν προαποφασισθεί, είτε από το Δ.Σ. είτε από άλλα όργανα της ΠΑΕ.

– Συμμετέχει στις συσκέψεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προτείνει τα μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να ληφθούν για κάθε αγώνα, καθώς επίσης υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις. Προετοιμάζει, εφαρμόζει και αξιολογεί τα σχέδια και διαδικασίες ασφαλείας.

– Συμμετέχει υποχρεωτικά στις συσκέψεις των αρχών ασφαλείας και όλων των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό το σχεδιασμό των μέτρων ασφάλειας των ποδοσφαιρικών αγώνων εντός ή εκτός έδρας και εντός ή εκτός Ελλάδος.

– Εκπονεί σχετικά σχέδια ασφαλείας που έχουν σχέση με τη διαμονή, μετακίνηση και αγωνιστική δραστηριότητα της ποδοσφαιρικής ομάδος της ΠΑΕ, τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. – διοίκηση για έγκριση και υποβάλλει σχετικές προτάσεις για παρόμοια θέματα.

– Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, για την εφαρμογή των προβλεπομένων από τη σχετική νομοθεσία καθηκόντων τους, ιδίως των μέτρων ευταξίας των γηπέδων.

– Με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας συνεργάζεται ο SLO (Supporters Liaison Officer) της ΠΑΕ σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας της ομάδας.

Ο Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ατομικά έκαστος εξ αυτών:

– υπογράφουν για λογαριασμό της ΠΑΕ κάθε αναγκαίο έγγραφο προς την ΕΠΟ ή κάθε άλλη διοργανώτρια αρχή που αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης της ομάδας για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο ελληνικό Πρωτάθλημα της Superleague. Ο Πρόεδρος και ο Ά Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ατομικά έκαστος εξ αυτών θα καλύπτουν και την απαιτουμένη κατ’ άρθρο 28 του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων ή/και του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ ιδιότητα.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς και λύσης, πώλησης, δανεισμού παικτών, καθώς και να καταρτίζουν κάθε είδους συμφωνιών με ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με αγορά και πώληση ποδοσφαιριστών, καθώς και σχετικά με την πρόσληψη και απόλυση Προπονητή, Προπονητικού Team, Ιατρού και Ιατρικού Team.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας ή συμβάσεων προσλήψεων, εγγράφων καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, καταστάσεων προσωπικού και βεβαιώσεων, που αφορούν το προσωπικό σε αρμόδιες αρχές.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων, ενδεικτικά δανειακών, αγοράς/προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και λοιπών εμπορικών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

– Είναι αρμόδιοι για την έγκριση, έκδοση και υπογραφή τραπεζικών εντολών (ανεξαρτήτως του τρόπου εκτελέσεως των εντολών αυτών) και επιταγών για καταβολή μισθών, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς κάθε συναφούς δαπάνης σχετικά με τη μισθοδοσία προσωπικού, δόσεων συμβολαίων, πριμ και κάθε παροχής προς προπονητές, ποδοσφαιριστές και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος και των συνεργατών αυτών, για καταβολή αμοιβών και κάθε συναφούς δαπάνης συνεργατών-συμβούλων της ΠΑΕ, καθώς και την καταβολή και απόδοση των φόρων, παρακρατήσεων, ΦΠΑ και κάθε εν γένει τακτικού ή έκτακτου φόρου, εισφοράς ή τέλους, ανεξαρτήτως ποσού.

– Είναι αρμόδιοι για την έκδοση επιταγών και τραπεζικών εντολών (ανεξαρτήτως του τρόπου εκτελέσεως των εντολών αυτών) για την πληρωμή των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού.

– Είναι αρμόδιοι για την ανάληψη ποσών ή έκδοση και υπογραφή εντολών μεταφοράς- ανεξαρτήτως του τρόπου εκτελέσεως των εντολών αυτών- ποσών ανεξαρτήτως ύψους από τους εκάστοτε τηρούμενους λογαριασμούς της εταιρείας προς εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς Τράπεζες και προς εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων καθώς και των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους.

– Είναι αρμόδιοι για την μεταφορά χρημάτων της εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως, χρηματοδοτήσεως κλπ. της εταιρίας έως ποσού € 50.000.

– Είναι αρμόδιοι για το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρίας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα.

– Είναι αρμόδιοι για την εκπροσώπηση και δέσμευση ενώπιον των φορολογικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας για την σύναψη συμφωνιών και υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου διακανονισμών, συμβιβασμών και εν γένει ρυθμίσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Δύνανται να χορηγούν περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την υπογραφή επί μέρους εγγράφων.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων για κάλυψη εξόδων μετακινήσεων και δαπανών της εταιρείας.

– Είναι αρμόδιοι για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων είτε για εξόφληση, είτε για είσπραξη ή προεξόφληση, είτε για λήψη ή παροχή εγγυήσεως ή ενεχύρου έναντι είσπραξης οφειλής ή εξόφλησης απαίτησης ανεξαρτήτως ποσού.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή συμβάσεων σχετικών με τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για τη διενέργεια εξόδων σχετικά με τις μετακινήσεις της ομάδος.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας προς τρίτους.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων και τυχόν λοιπών εγγράφων για λογαριασμό της Εταιρείας, ειδικώς για τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Διοργανώσεις ανεξαρτήτως ποσού.

– Είναι αρμόδιοι από κοινού ή ατομικά έκαστος εξ αυτών για την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως προμηθειών ή συμβάσεις έργου ποσού έως και 70.000 € ανά ανάδοχο και υπό την έγκριση του Δ.Σ. για προμήθειες άνω των 70.000 € ανά ανάδοχο ή/και έργο.

– Είναι αρμόδιοι για την υπογραφή των απαιτούμενων εκάστοτε δηλώσεων προς το Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Σημάτων) για την κατάθεση των σημάτων προς διάκριση των προϊόντων της εταιρίας και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. O Πρόεδρος και ο Ά Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ατομικά έκαστος εξ αυτών δύνανται να εξουσιοδοτούν εγγράφως και τρίτους σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Στον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Γεώργιο Στάμο, ενεργούντος ατομικά ανατίθεται:

– H έκδοση επιταγών και τραπεζικών εντολών για την πληρωμή των λογαριασμών σε ΔΕΚΟ.

– Η παράσταση για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον του ΥΠΕΚΑ, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιθεώρησης Εργασίας, Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, καθώς και πάσης Αρμόδιας Διοικητικής, Φορολογικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής για θέματα που αφορούν στην εταιρεία.

– Η υπογραφή αναγκαίων εγγράφων για κάλυψη μικροδαπανών (αναλώσιμα κλπ) της εταιρίας μέχρι και του ποσού € 1.500 μηνιαίως.

– Η υπογραφή κάθε εγγράφου στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που αφορά στην παραγγελία συσκευών, αλλά και εν γένει στη διαχείριση των λογαριασμών των κινητών τηλεφώνων του προσωπικού της εταιρίας.

– Η οπισθογράφηση επιταγών τρίτων ανεξαρτήτως ποσού προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

– Η είσπραξη επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιριών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

Ειδικά αναφορικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου και με τη χρήση συστημάτων Ηλεκτρονικών Πληρωμών, εξουσιοδοτούνται:

Ο κ. Πουλόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, και η κα Μαρία Χρόνη του Κωνσταντίνου, όπως από κοινού με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης από τα επιμέρους συστήματα των συνεργαζόμενων με την ΠΑΕ Τραπεζών, δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων και μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (120.000) ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή, εγκρίνοντας και αναγνωρίζοντας τις διενεργηθησόμενες πράξεις στο πλαίσιο της παρεχόμενης με την παρούσα Απόφαση ειδικής εξουσιοδότησης ως έγκυρες και ισχυρές και νομικά δεσμεύουσες την Εταιρεία.

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, στον κ. Γεώργιο Στάμο του Χαριλάου και της Μαρίας, και στον κΠουλόπουλο Δημήτριο ή –διαζευκτικά- στην κα Μαρία Χρόνη, όπως με την κοινή χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του πρώτου και του απόρρητου κωδικού του δεύτερου ή της τρίτης, στο σύστημα της εκάστοτε Τράπεζας, δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων από το ποσό των 120.001 ΕΥΡΩ και μέχρι του ποσού των 200.000 ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή.

Στον κ. Νικολάου Νικόλαο του Χρήστου και της Μαρίας, Υπεύθυνο Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου ενεργούντος ατομικά ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε αγορανομικής αρχής ή αγορανομικού δικαστηρίου».

Share to WhatsApp